BVH – Kế hoạch thận trọng cho năm 2021

0
430

Kế hoạch thận trọng cho năm 2021 do dịch COVID-19 – Báo cáo ĐHCĐ

  • ĐHCĐ thường niên của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/06/2021. Chương trình chính của đại hội bao gồm nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2020, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT (Ông Kenji Yoneda) và Thành viên BKS (Bà Trần Thị Phượng), bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS mới.
  • Kế hoạch năm 2021 cho công ty mẹ bao gồm doanh thu là 1,510 ngìn tỷ đồng (+7,1% YoY) và LNST là 1,03 nghìn tỷ đồng (+1,8% YoY; thấp hơn 10% so với dự báo của chúng tôi). ROE dự kiến (với vốn điều lệ 7,423 nghìn tỷ đồng) được đề ra ở mức 13,9%. Mục tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2021 không được công bố.
  • ĐHCĐ đã thông qua mức cổ tức 8,985% bằng tiền mặt trên mệnh giá cho năm 2020, tương ứng với 899 đồng/CP và tương ứng lợi suất cổ tức 1,53% dựa trên giá cổ phiếu hiện tại – thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi là 10%. Cổ tức năm tài chính 2021 dự kiến sẽ được trả bằng tiền mặt sau khi trích các quỹ bắt buộc và trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi. Lưu ý rằng BVH thường trả cổ tức bằng tiền mặt.
  • Khuyến nghị KHẢ QUAN đối với BVH với giá mục tiêu 64.900 đồng/CP.

Giá mục tiêu tham khảo

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn VCSC, Chứng khoán _ Chứng+