DHG: GIÁ ĐẦU VÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRIỂN VỌNG 2019

0
429
A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
Năm 2018, doanh thu thuần DHG đạt 3.882 tỷ đồng, giảm 4,4% n/n. Kết quả này là do doanh thu từ các hoạt động thương mại và khác giảm 46% n/n, mặc dù doanh thu từ hoạt động tự sản xuất tăng 3,8% n/n (so với mức tăng trưởng của ngành ~ 8%). LNTT và LNST của công ty lần lượt tăng 1,7% và 1,3% n/n, đạt 732 tỷ đồng và 651 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cải thiện nhờ biên lợi nhuận gộp mở rộng sau khi dừng một số hoạt thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài (từ 49% lên 100%; đã chính thức được cho phép từ đầu tháng 7/2018).
II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
Doanh thu Quý I đạt 767 tỷ đồng (-16% YoY) và LNTT đạt 153 tỷ đồng (-10% YoY). Sự sụt giảm doanh thu thuần và LNTT chủ yếu được giải thích do công ty không còn phân phối Eugica và các sản phẩm của MSD, trong khi trong 2018 các sản phẩm này vẫn đem về doanh thu cho đến tháng 4 và tháng 6 trước khi mở room.
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Kế hoạch doanh thu 2019 đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 706 tỷ đồng, giảm 3,5%. Cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 là 3.500VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 3,1%). DHG đã tạm ứng 3.000VND/cổ phiếu. Số cổ tức bằng tiền mặt còn lại 500VND/cổ phiếu (lợi suất 0,4%) dự kiến sẽ được trả sau khi diễn ra ĐHCĐ sắp tới ngày 11/06/2019. Cổ tức bằng tiền mặt 2019 theo mục tiêu là 3.000VND/cổ phiếu (lợi suất 2,6%).
Đánh giá về khả năng đạt kế hoạch 2019:
Có khả năng hoàn thành kế hoạch với những thông tin sau:
  • Việc gỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài đã mở đường cho công ty TNHH Dược phẩm Taisho (Taisho) tăng sở hữu tại DHG. Tính đến ngày 20/5/2019, Taisho đang nắm giữ 51,01% cổ phần của DHG. Sự hiện diện của Taisho có thể hỗ trợ DHG cải thiện nhiều mặt, ví dụ như nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất của nhà máy, phát triển thịtrường mới và các hoạt động R&D – mặc dù những tương tác về hoạt động R&D vẫn chưa rõ ràng – cải thiện quy trình vận hành, v.v… Theo kế hoạch SCIC sẽ thoái toàn bộ vốn trong 2 – 3 năm tới.
  • Việc tăng trưởng lợi nhuận năm 2019 DHG khá khó xuất phát từ việc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG (tại Hậu Giang) sẽ là 5% trong năm 2019, thay vì 0% trong năm 2018 (nhà máy này được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong 15 năm kể từ năm 2015, với thuế suất 0% trong 4 năm đầu tiên, 5% trong 9 năm tiếp theo và 10% cho 2 năm còn lại).
  • Rủi ro ngành: Khoảng 90% nguyên vật liệu đầu vào phải nhập khẩu, phụ thuộc vào sự biến động giá dược liệu (API) và biến động tỷ giá.
– Nguồn ACBS, FPTS, DiepDv –
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
– Đồ thị cổ phiếu luôn biến động từng ngày do đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách quan nhất.