TDM – MỞ RỘNG NHÀ MAY DĨ AN GIÚP TĂNG TRƯỞNG MẠNH 2020

0
391
Khuyến nghị Vùng giá mua Giá mục tiêu Thời hạn Upside
TDM MUA 21.000 34.700 1 năm +65%

CÂU CHUYỆN HIỆN TẠI

Nhà máy nước Dĩ An – giai đoạn 3 sẽ đi vào hoạt động từ tháng 2/2020, giúp công suất thiết kế nhà máy tăng gấp đôi lên mức 200.000 m3/ ngày đêm. Dự kiến sản lượng tiêu thụ tại nhà máy Dĩ An trong năm 2020 sẽ đạt 190.000 m3/ ngày đêm (+31% yoy) và hoạt động tối đa công suất vào năm 2021. Bên cạnh đó, TDM là doanh nghiệp nước hoạt động hiệu quả nhất trong các doanh nghiệp nước niêm yết với biên lợi nhuận gộp đạt 59% trong năm 2019 – cao hơn mức trung bình các nhà máy nước ở mức 44%.

Đơn vị: tr.VND 2015 2016 2017 2018 2019 2020F
Doanh thu     101,919     150,556     197,002     286,246   345,722 475,773
LN gộp      64,487    100,896    134,680    184,614 183,273 237,252
Thu nhập TC        5,254      12,815      22,430      74,072      72,353    67,391
Chi phí tài chính    (31,978)    (51,566)    (75,795)    (55,644)    (37,937) (20,820)
LNTT      35,385      57,774      75,894    197,173 211,293 276,610
LNST        35,385        57,774        75,894     189,997   203,811 262,780
EPS (VND)          1,178          1,661          1,167          2,340          2,130      2,746

Nguồn: SSI Research

Nhu cầu tiêu thụ nước tăng trưởng tích cực. Dự báo nhu cầu tiêu thụ nước hộ gia đình – chiếm 71% nhu cầu sử dụng nước sạch tăng 5-7% yoy trong năm 2020, trong đó khu vực thành thị tăng 3-4% và khu vực nông thôn tăng 8-9%. Tăng trưởng chủ yếu do (1) Lượng nước tiêu thụ bình quân đầu người tăng từ mức 102 lên mức 150 lit/người/ngày; (2) Tăng dân số; (3) Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch tăng. Đồng thời, nhu cầu sử dụng nước công nghiệp tăng 10% nhờ vào nhu cầu thuê khu công nghiệp tăng tích cực nhờ FDI vào Việt nam tiếp tục tăng lên.

Sản lượng năm 2020 tăng mạnh. Sản lượng sản xuất dự báo năm 2020 đạt 210.000 m3/ngày đêm (+28,6% yoy) nhờ vào (1) Nhà máy Dĩ An đạt 190.000 m3/ ngày đêm (+31% yoy) chủ yếu từ việc mở rộng nhà máy Dĩ An giai đoạn 3 giúp công suất tăng gấp đôi lên mức 200.000 m3/ngày đêm sẽ hoạt động vào tháng 2/2020; (2) Nhu cầu tiêu thụ nước dân dụng khu vực tăng 5.6%, nhu cầu công nghiệp tăng 15%; (3) Sản lượng Bàu Bàng tăng 9% lên mức 20.000 m3/ngày đêm.

Giá bán nước tăng trung bình 5%/ năm. Theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND giá nước sinh hoạt trong giai đoạn 2018-2022 tăng trung bình 5%. Do đó, giá bán sỉ của TDM cho BWE cũng tăng tương ứng 5%.

Hoạt động hiệu quả nhất trong các doanh nghiệp nước niêm yết. TDM có lợi thế về (1) Gần nguồn nước mặt, do đó tỷ lệ thất thoát nước đạt 0.1% – thấp nhất so với các doanh nghiệp niêm yết; (2) suất đầu tư nhà máy nước thấp, giá trị đầu tư 539 tỷ đồng với công suất 100.000 m3/ngày đêm nhờ không tốn chi phí đền bù giải tỏa và sử dụng một phần hệ thống đường ống đã được đầu tư trước đó. Do đó, biên lợi nhuận ròng của TDM đạt 59% năm 2019 – cao hơn so với mức trung bình các nhà máy nước ở mức 44% và các công ty phân phối nước ở mức 8.9%.

ƯỚC TÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ

Dự báo doanh thu thuần đạt 475 tỷ đồng (+33.7% yoy) và LNST đạt 258 tỷ (+35.9% yoy) trong năm 2020. Biên lợi nhuận gộp ở mức 49.8% trong năm 2020- so với mức 55.2% năm 2019 do chi phí khấu hao gia tăng từ nhà máy Dĩ An mở rộng từ mức 91 tỷ năm 2019 lên mức 152 tỷ năm 2020. Ngược lại, chi phí lãi vay giảm 39 tỷ năm 2019 xuống mức 24,5 tỷ trong năm 2020. Thuế TNDN tiếp tục được ưu đãi ở mức 5%

TDM đang giao dịch ở mức P/E 2020 tại mức 7.79x. Chúng tôi đánh giá tích cực ngành sản xuất nước sạch – một trong những ngành tiện ích công cộng với nhu cầu tăng trưởng ổn định khoảng 5-7%%/ năm, đồng thời tăng trưởng TDM trong giai đoạn 2020-2022 nhờ vào nhà máy nước Dĩ An đi vào hoạt động kể từ tháng 2/2020, giúp doanh thu và lợi nhuận TDM tăng hơn 30% trong năm 2020. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TDM với mức giá mục tiêu 34.700 đồng/CP, tương đương mức P/E là 12x.

RỦI RO

(1) Chuyển nhượng nội bộ có thể ảnh hưởng đến quản trị điều hành tại TDM; (2) Cơ cấu sở hữu chéo TDM và DNW và BWE; (3) Thanh khoản cổ phiếu ở mức thấp.