TPB: Tăng trưởng tín dụng chạm mức trần, xử lý hết trái phiếu VAMC

0
383

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 25.200 Đồng/cp

Tăng: 13,3%

Giá tại ngày 28/10/2019: 22.250 Đồng/cp

Bảng: Tóm tắt bảng cân đối kế toán

(tỷ đồng)

9T2019

2018

% YTD

9T2018

%YoY

Tổng tài sản

153.930

136.179

13,00%

126.912

21,30%

Nợ vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp)

97.615

83.528

16,90%

80.457

21,30%

Tiền gửi khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá)

98.637

84.853

16,20%

76.291

29,30%

Tỷ lệ nợ xấu (Thông tư 02)

1,51%

1,12%

 

1,24%

 
Tỉ lệ nợ xấu và trái phiếu VAMC trên tổng dư nợ

1,50%

1,59%

 

1,76%

 
LLC

80,10%

103,30%

 

99,10%

 
LDR

94,20%

91,00%

 

96,70%

 
CAR (Thông tư 36)

0,00%

10,20%

 

11,10%

 

Nguồn: TPB và SSI Research

Bảng: Tóm tắt báo cáo kết quả kinh doanh

(tỷ đồng)

Q3/2019

Q3/2018

%YoY

9T2019

9T2018

%YoY

Thu nhập lãi ròng

1.439

1.120

28,50%

4.130

3.115

32,60%

Thu nhập lãi ngoài

519

268

93,40%

1.654

920

79,80%

Thu nhập hoạt động

1.958

1.388

41,10%

5.785

4.035

43,40%

Chi phí hoạt động

-728

-729

0,00%

-2.422

-1.979

22,40%

CIR

41,40%

43,90%

 

41,90%

49,00%

 
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

-445

-70

533,80%

-959

-442

116,80%

Lợi nhuận trước thuế

784

589

33,10%

2.404

1.614

49,00%

NIM

4,29%

3,92%

 

4,29%

3,70%

 
Chi phí tín dụng      

4,76%

2,70%

 

Nguồn: TPB và SSI Research

TPB đã công bố báo cáo tài chính quý 3 và sau đây là những điểm chính:

Kết quả kinh doanh quý 3 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ từ năm ngoái, với lợi nhuận trước thuế tăng 33,1% YoY lên 784 tỷ đồng. Điều này là nhờ thu nhập lãi (NII) và thu nhập ngoài lãi (non-NII) tăng lần lượt 28,5% YoY và 93,4% YoY, trong khi chi phí hoạt động gần như không tăng.

LNTT 9T2019 tăng 49% YoY lên 2,4 nghìn tỷ đồng, nhờ tăng trưởng mạnh mẽ 32,6% YoY về thu nhập lãi (NII), + 80% YoY về thu nhập ngoài lãi (non-NII) và CIR giảm xuống còn 41,9% từ mức 49% 9T2018 mặc dù chi phí dự phòng tăng gấp đôi. Ngoài ra, ngân hàng cuối cùng đã xử lý hết trái phiếu VAMC.

Thu nhập lãi ròng trong 9T2019 tăng 32,6% YoY lên 4,13 nghìn tỷ đồng, nhờ tăng trưởng tổng tín dụng mạnh mẽ trong cùng với NIM tăng. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt xa các ngân hàng khác ở mức +16,9% YTD, cao hơn mức trung bình hệ thống là + 9,54% YTD. Tăng trưởng tín dụng của TPB đã tương đối mạnh kể từ đầu năm, và hiện gần như đạt mức trần điều chỉnh do NHNN cấp cho cả năm ở mức +17% YoY.

Trong khi đó, NIM liên tục tăng 59 bps YoY lên 4,39% trong 9T2019, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Điều này chủ yếu là do lợi tức tài sản trung bình tăng 92 bps, chi phí huy động tăng 33 bps YoY và LDR tăng lên 94,2% so với 91% vào năm 2018. Tỷ lệ CASA đã giảm xuống còn 16,4% từ 18% trong 6T2018, một yếu tố góp phần vào việc tăng chi phí huy động.

Thu nhập ròng từ phí tăng 72,3% YoY lên 757,5 tỷ đồng, nhờ tất cả các dòng thu nhập, bao gồm các dịch vụ thanh toán (+ 67,1% YoY), bancassurance (+ 69,5% YoY) và các phí khác (+ 66,3% YoY). Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán tăng trưởng mạnh 137% YoY, trong khi lãi từ giao dịch ngoại hối và thu nhập từ nợ xấu đã xóa ở mức khiêm tốn.

CIR có xu hướng giảm, đạt 41,9% trong 9T2019 từ 50,6% trong năm 2018 và 55,7% trung bình giai đoạn 2016-2017. Điều này là nhờ thu nhập hoạt động (TOI) tăng trưởng mạnh mẽ và việc triển khai ngân hàng số làm giảm số lượng nhân viên khiến chi phí nhân viên (theo phần trăm của TOI) giảm so với các ngân hàng cùng hệ thống.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và trái phiếu VAMC tăng: năm 2018, TPBank có 393,5 tỷ đồng trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng. Trong 6T2019, ngân hàng đã xử lý được 224 tỷ đồng, tương đương 57% khoản này. Ngân hàng đã xử lý hết 170 tỷ đồng trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng trong quý 3.

Cũng trong quý 3, TPB đã xóa 274 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 83% tổng nợ đã xóa lũy kế 9T2019. Tỷ lệ kết hợp nợ xấu và trái phiếu VAMC giảm từ 1,67% trong 6T2019 xuống còn 1,50% trong 9T2019. Đáng chú ý cuối cùng ngân hàng đã xử lý hết trái phiếu VAMC. Tỷ lệ cho vay của Nhóm 2 trên tổng dư nợ cho vay đã giảm xuống còn 2% từ 2,53% trong 6T2019. Tỷ lệ LLR của nợ xấu và trái phiếu VAMC đã tăng lên 80% từ 71% vào năm 2018.

TPB có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10 nghìn tỷ đồng (+ 16,7% YoY) thông qua phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu và có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu. Giá thực hiện không thấp hơn giá đóng cửa ngày 2/4/2019 (ở mức 22.250 đồng / cổ phiếu). TPB cũng có kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế và sau đó niêm yết trái phiếu này tại thị trường Singapore để cải thiện vốn cấp 2, đáp ứng cho tiêu chuẩn Basel II. Ngân hàng vẫn đang lên kế hoạch và chưa thực hiện.

Quan điểm đầu tư

Với mức giá hiện tại là 22.250 đồng/ cổ phiếu, TPB đang giao dịch ở mức PB 2019 và 2020 là 1,46x và 1,16x. Chúng tôi duy trì xếp hạng KHẢ QUAN với giá mục tiêu 1 năm là 25.200 đồng/cổ phiếu.

 – SSI –

 

 

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here