Danh mục đầu tư tháng 11 năm 2023

0
194

Đánh giá thị trường tháng 9, tháng 10 – Rủi ro cao, giảm tỷ trọng, THEO DÕI.

_______________________

Danh mục đầu tư tháng 11 – Cổ phiếu có cơ hội đầu tư lớn tư vấn trong Room!

____________________________

Xem lại danh mục đầu tư hàng tháng: Click tại đây

Một trong những phương pháp để xây dựng được danh mục đầu tư Chứng+:

  1. Phương pháp SEPA: Click tại đây
  2. Phương pháp CANSLIM:  Click tại đây
  3. Phương pháp của Phil Town với tiêu chí 4M: Click tại đây
  4. Tham khảo chiến lược và kinh nghiệm đầu tư: Click tại đây

Thông tin liên hệ: 

Đào Văn Điệp – Chuyên viên tư vấn chứng khoán SSI