Danh mục đầu tư tháng 2 năm 2024

0
281

Khuyến nghị trong Room tư vấn tháng 2/2024 – Nhóm thủy sản ANV, FMC

Tổng hợp danh mục đầu tư cuối tháng 2 năm 2024

____________________________

Xem lại danh mục đầu tư hàng tháng: Click tại đây

Một trong những phương pháp để xây dựng được danh mục đầu tư Chứng+:

  1. Phương pháp SEPA: Click tại đây
  2. Phương pháp CANSLIM:  Click tại đây
  3. Phương pháp của Phil Town với tiêu chí 4M: Click tại đây
  4. Tham khảo chiến lược và kinh nghiệm đầu tư: Click tại đây

Thông tin liên hệ: 

Đào Văn Điệp – Chuyên viên tư vấn chứng khoán SSI