NVL: KẾ HOẠCH LNST 2019 THẬN TRỌNG

0
475
CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA – NVL

 


* ĐHCĐ NVL sẽ được tổ chức ngày 26/04/2019. Mục tiêu doanh thu thuần 2019 đạt 18 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018 và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ năm 2018. Mục tiêu nói trên nhìn chung thấp hơn so với dự phóng của VCSC cho năm 2019 là doanh thu đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2018 và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8%. Nguyên nhân của sự chênh lệch nói trên chủ yếu là ban lãnh đạo đề ra kế hoạch bàn giao cho năm 2019 thận trọng hơn.

* Ban lãnh đạo đề xuất không trả cổ tức cho năm 2018 trong khi tại ĐHCĐ 2018 đã thông qua cổ tức tối đa 20% mệnh giá. Đồng thời, tỷ lệ trả cổ tức 2019 được đề xuất là không quá 20% mệnh giá, bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Ban lãnh đạo cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP 2019 với lượng cổ phiếu phát hành bằng 2% tổng lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành (tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP 2018 là 2,5%) và giá phát hành không dưới 10.000VND/cổ phiếu. Dự kiến việc phát hành sẽ được thực hiện trong năm 2019. Thời gian hạn chế chuyển nhượng không được công bố trong tài liệu ĐHCĐ.

* Khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho NVL với giá mục tiêu 63.100VND/cổ phiếu. Tại giá đóng cửa phiên hôm nay, NVL hiện đang giao dịch tại mức P/E 2019 và P/B lần lượt là 16.4x và 2.4x trên cơ sở dự báo VCSC đưa ra.

 
– VCSC –
 
Tham khảo định giá một vài công ty:
 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here